Bål - afbrændingsforbud

Afbrændingsforbud 2023

Foto: Colourbox

Der er pt. ikke afbrændingsforbud i Sønderjylland.

  

Afbrændingsforbuddet betyder, at det IKKE er tilladt:

At bruge kulgrill

Det betyder: Enhver form for brug af grill hvor brændsel har en glødende effekt (såsom kul, træ, briketter eller andet brændsel der kan frembringe gløder), er ikke tilladt, heller ikke på egen/privat grund.
At bruge grill udenfor egen/privat grund med beboelse
Det betyder: Enhver form for brug af grill (uanset om det er med kul, gas, træ, briketter eller andet brændsel) på offentlige/fælles arealer, fx parkeringspladser, græsarealer, boldbaner, parker mm., eller i naturen, fx i skove og plantager, på strande, heder, marker, på og ved søer, kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land) og lign., er ikke tilladt.

At ryge i naturen

Det betyder: Rygning af pibe, cigaretter, cerutter, cigarer, vandpiber og enhver anden form for ved glød, flamme el. lign. antændt rygesubstans på offentlige/fælles grønne områder med græs, planter og anden beplantning, fx græsarealer, boldbaner, parker, vejrabatter mm., eller fx i skove og plantager, på strande, heder, marker og lign., på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv.  (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

At tænde bål og bruge åben ild udendørs

Det betyder: Enhver form for afbrænding af bål (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel), herunder også afbrænding i bålfad, samt Skt. Hans-bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign., og al udendørs brug af ovne, ildsteder, fakler, haveblus, stearinlys og lign., inkl. på og ved søer, og på kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

At bruge apparater/genstande der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs

Det betyder: Enhver form for brug af ukrudtsbrænder, privat svejsning af tagpap og lign. ved brug af åben flamme, privat udendørs brug af vinkelslibere og andet udstyr, som frembringer gnister eller gløder, udendørs brug af terrassevarmere og lign., udendørs brug af antændere, og udendørs brug af koge- eller varmeapparater, skylanterner o. lign., der fungerer ved brug af brandfarlige væsker eller substanser som sprit, gas, benzin, svovl og lign., er ikke tilladt. Det gælder også på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land).
 

Det er fortsat tilladt:

At bruge gasgrill på egen/privat grund ved beboelse

Det betyder: Det er tilladt at bruge gasgrill ved egen beboelse, hvis grillen er hævet over jorden og placeret på et fast ikkebrændbart underlag med mindst en meters omkreds fra grillens ydersider.

At bruge gasgrill på visse arealer

Det betyder: Det er tilladt at bruge gasgrill på egen grund i sommerhusområder, kolonihaver, på campingpladser og lign., hvis grillen er hævet over jorden og placeret på et fast ikkebrændbart underlag med mindst en meters omkreds fra grillens ydersider, og hvis ejeren ikke har udstedt forbud.

At ryge på egen grund og befæstede arealer
Det betyder: Rygning kan foregå under normal iagttagelse af agtpågivenhed på privat grund eller fortove, veje, parkeringspladser mv., og hvis ejeren ikke har udstedt forbud. Henkast aldrig skodder eller andet tobaksaffald.

At gennemføre erhvervsaktiviteter

For erhvervsaktiviteter gælder dog, at der er gennemgået kursus i varmt arbejde.

Det betyder: Det er tilladt at udføre professionelt arbejde og erhvervsaktiviteter med ovennævnte effekter (grill, varmt arbejde, fyrværkeri mv.), hvis i øvrigt alle tilladelser og normale regler fortsat iagttages, samt under iagttagelse af skærpet agtpågivenhed i forhold til ikke at udgøre eller skabe brandfare. Manglende iagttagelse kan medføre straf- og erstatningsansvar.

Erhvervsaktiviteter betyder: Enhver udførelse af kommerciel/betalt/honoreret aktivitet, der sigter på direkte eller indirekte indtjening, og medfører brug af en eller flere af ovennævnte genstande/apparater, og udføres af en registreret virksomhed, en registreret forening eller anden registreret juridisk erhvervsenhed, under iagttagelse af altid gældende erhvervsrelaterede og andre relevante regler for pågældende aktivitet. Offentlige myndigheders aktiviteter opfattes i denne henseende som erhverv.
Ved Skt. Hans-bål, bål og ukrudtsbrænder gælder dog altid den for afbrændingsforbuddet gældende restriktion.

Rygning kan aldrig opfattes som erhverv/varmt arbejde.

Det er tilladt for redningsberedskaberne (kommunale beredskaber, Falck og Beredskabsstyrelsen) og Forsvaret at gennemføre øvelses- og uddannelsesaktiviteter, hvori der anvendes ild, under skærpet iagttagelse af brandsikkerheden. 
Skærpet agtpågivenhed betyder: Der skal udvises tilbageholdenhed med enhver afbrænding, optænding, brug af apparater mv., og øvrige forholdsregler og forsigtighedsregler gælder fortsat.

Er du i tvivl:

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish