©  Foto:

Tøndermarsken

Tøndermarsken er en del af det frodige og lave landskab der strækker sig fra Hollands- og Tysklands vestkyst  og langs det sydvestlige Jylland til Esbjerg. Marsken er skabt gennem årtusinder af havets aflejringer af fint kornet ler oven på istidens smeltevandssand.

Her i Danmarks største marskområde møder du et helt særligt landskab, som formes af menneskers liv med og mod vandet. Dette levende kulturlandskab rummer et enestående fugleliv med områder af særlig international værdi. Dele af området er nationalpark og UNESCO Verdensarv..

 

NATUR

Naturen i Tøndermarsken er noget helt særligt. Et landskab, der synes vildt og ustyrligt, men som er designet ned i mindste detalje. Læs mere om den vilde side af naturen, og om dyrelivets gang på marsken.

Tøndermarsken er stadig ét af Danmarks rigeste fuglelokaliteter på trods af et mærkbart fald i antallet af ynglende fugle, især engfugle.

I Magisterkog (øst for Rudbøl og lige nord for den tyske grænse) yngler bl.a. rørdrum, grågås, knarand, rørhøg, plettet rørvagtel samt alle de almindelige sumpfugle. Savisanger er fast ynglefugl. Magisterkogen er sammen med Vejlerne og Maribo-søerne de eneste faste lokaliteter i Danmark. Området - isære langs nordsiden af Magisterkogen - huser Danmarks største bestand af blåhals.

Den danske del af Hasberg Sø (mellem Magisterkog og Bremsbøl Sø) er sikkert ynglested for sortterne. Også her yngler rørdrum, rørhøg, skeand, knarand og atlingand.

Vestpå, ud mod havet, er landskabet hjem for ynglende skeand, knarand, atlingand, vibe, stor kobbersneppe, rødben og gul vipstjert.

Nørresø, beliggende lige nord for Ubjerg, blev etableret for få år siden. Her kan man året rundt opleve mange af de samme vandfugle som andre steder i Tøndermarsken. Men ved Nørresø kan man tit komme tættere på fuglene. 

 

BESØG TØNDERMARSKEN 

Når du skal besøge Tøndermarsken, anbefales det at komme forbi Højer Mølle og blive klædt på til turen ud i naturen.

 

HISTORIE

Livet på marsken bærer præg af havets tilstedeværelse. Diger, sluser og pumpestationer er en nødvendighed for livet i marsken, men sætter samtidig et helt særligt præg på marsklanskabet.

 

BYER

Byerne i marsken bærer præg af landskabet. De er bygget efter de særlige forhold, som er gældende i marsken. Tønder, Møgeltønder og Højer er bygget på den såkaldte geest rand. En lidt højere liggende jord, hvor mennesker kunne bo i sikkerhed for vandet. Rudbøl og Nørremølle er de eneste byer bygget på diger i Danmark.

 

ORDBOG

I Tøndermarsken finder man en helt særlig ordbog. Marskens særhed breder sig nemlig også til sproget. Der bruges helt særlig ord til at beskrive steder og ting i marsken.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish